[Rozmiar: 72374 bajtów]
Aktualności


Ważne linki:

strona miejska

kuratorium oświaty
MEN
Rzecznik Praw Dziecka
Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
OKE/komisja egz.

ZSP 4 w Naszej Klasie

BIP
www.youtube.com
Pomóż Kamilowi


nasza szkoła


Kliknij na obrazek, aby przeczytać informacje o projekcieDrodzy Rodzice,
zapraszamy 23 września 2020r. na zebrania z wychowawcami

Harmonogram zebrańdokumenty          dokumenty

klasy 1 - 3          klasy 4 - 8

Spotkanie Rady Rodziców odbędzie się
24 września 2020r. o godz.17.30PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INEGRACYJNYMI W ŚWINOUJŚCIU
Obowiązujące od 1 września 2020r.dokumenty       dokumenty

                              AneksDokumenty dla wychowawców klas dotyczące wypożyczenia i zwrotu książek w roku szkolnym 2020/2021
Do 15 września 2020 r. można składać wnioski o stypendia szkolne na rok szkolny 2020/2021.
WYNIKI


       Urząd Miasta Świnoujście informuje, iż zgodnie ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r., poz. 1327 t.j.), w roku szkolnym 2020/2021 kolejny raz będzie udzielana pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Świnoujście.
       Rodzice, opiekunowie prawni uczniów, a także pełnoletni uczniowie zamieszkali na terenie Miasta Świnoujście mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.
       Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:
- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...) - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
- uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne nie przysługuje: - uczniom oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, tzw. „klas zerowych”,
- uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Miasta Świnoujście,
- otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2480 zł (rocznie);

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty: 528, 00 zł netto obecnie). Stypendium przysługuje uczniowi do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a w szczególności gdy w rodzinie występuje:
- bezrobocie,
- niepełnosprawność,
- ciężka lub długotrwała choroba,
- wielodzietność,
- alkoholizm lub narkomania,
- brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
- gdy rodzina jest niepełna,
      Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 15 września 2020 roku> w szkole do której uczęszcza uczeń na terenie Miasta Świnoujście lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Świnoujście – w przypadku ucznia uczęszczającego do szkoły poza Świnoujściem.
         Wydawanie materiałów konkursowych, dyplomów oraz nagród przekładamy na wrzesień, gdy szkoły powrócą do normalnej aktywności.

         W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników służb społecznych - wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w terminie do dnia 15 października 2020 roku.

      Zgodnie z art. 90n ust. 7 ustawy o systemie oświaty, przyznanie stypendium szkolnego jest możliwe także na podstawie wniosku złożonego po terminie, jeżeli zaistnieje „uzasadniony przypadek”. Przepis ten nakłada na wnioskodawcę obowiązek uzasadnienia, z jakich wyjątkowych względów termin został przekroczony i dlaczego stypendium szkolne, mimo tego, powinno być przyznane.

      Wnioskodawcy zobowiązani są do przedstawienia informacji przy składanych wnioskach  o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (tj. w miesiącu sierpniu 2020 r.), bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym dochód ten utracono.

      Dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być nie tylko zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów, lecz również oświadczenie.

      W przypadku oświadczenia konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

       W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem również należy dopisać klauzulę o treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

       Wszystkie kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną (wymagane są: pieczątka imienna, pieczątka nagłówkowa jednostki, data).

       Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać w sekretariacie szkoły, do której uczeń uczęszcza, w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Świnoujście pok. 324, a także ze strony internetowej: http//www.swinoujscie.pl. (zakładka: BIP/Sprawy do załatwienia/Wydział Edukacji)

       Więcej inforacji:


Kliknij na komputer aby pobrać informacjeDokuenty do pobrania:
Kliknij na komputer aby pobrać informacje     Kliknij na komputer aby pobrać informacje<

stypendium       zasiłek


StypendiumPODRĘCZNIKI DO RELIGII W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
Szanowni Rodzice, przyszłych uczniów klas pierwszych

          Listy dzieci przyjętych do klasy pierwszej w poszczególnych oddziałach zostaną wywieszone w przedsionku szkoły w dniu 29 .06.2020 o godz. 10.00.PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA  W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŚWINOUJŚCIUKliknij na ikonę aby pobrać informacje

Kliknij na komputer aby pobrać informacje

DOTYCZĄCA ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO
Promocja


Program stypendialny KLASA Fundacji BNP Paribas

Stypendium

Stypendium


Kliknij na ikonę aby pobrać informacje

Kliknij na komputer aby pobrać informacje Kliknij na komputer aby pobrać informacjeMiędzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny 2020r.
WYNIKI


       • Komitet Organizacyjny Konkursu przyznaje dyplomy za wynik bardzo dobry oraz wyróżnienie (nie ma tytułu laureata)
       • Każdy z uczestników otrzyma wydruk testu oraz nagrodę uczestnictwa (tangram).
       • Uczniowie z najlepszymi wynikami otrzymają również nagrody.
      • Na stronie internetowej Organizatora: kangur-mat.pl w zakładce Zadania są opublikowane zestawy zadań z roku 2019 (tegoroczna próba) i z roku 2020.
         Wydawanie materiałów konkursowych, dyplomów oraz nagród przekładamy na wrzesień, gdy szkoły powrócą do normalnej aktywności.

         Serdecznie gratuluję osobom wyróżnionym i tym, którzy uzyskali wynik bardzo dobry oraz dziękuję wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.

         W imieniu Organizatora Konkursu:

Hanna Dąbska
szkolny koordynator konkursu „Kangur”


Więcej informacji w pliku

Kliknij na ikonę aby pobrać informacje

Kliknij na komputer aby pobrać informacjeZWROT PODRĘCZNIKÓW DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZ. INTEGRACYJNYMI W ŚWINOUJŚCIU


Nr konta PKO SA 51 1240 3914 1111 0010 0656 4312

         Wychowawca powiadamia rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o terminach zwrotów podręczników oraz możliwościach zapłacenia za zgubione lub zniszczone książki. Jednocześnie informuje o określonym sposobie przekazania zbiorów: uczeń, rodzic/ opiekun dokonujący zwrotu podręczników powinien być w maseczce i rękawiczkach a podręczniki powinny być zapakowane w reklamówkę z załączoną kartką, na której znajdują się: imię, nazwisko ucznia, klasa. Wychowawca powiadamia na którą godzinę i do której sali mają przyjść uczniowie, rodzice opiekunowie. W wyznaczonym czasie wychowawca pojedynczo (lub w małych grupach) odbiera od uczniów, rodziców/ opiekunów komplety podręczników)

Więcej informacji w pliku


Kliknij na ikonę aby pobrać informacje

Kliknij na komputer aby pobrać informacje           Kliknij na komputer aby pobrać informacje
                                     wykaz cen podręcznikówWielkanocWytyczne i procedury dla rodziców i uczniów dotyczące organizowania
i przeprowadzania w 2020r. egzaminów uczniów klas ósmych


Kliknij na ikonę aby pobrać informacje

Kliknij na komputer aby pobrać informacje           Kliknij na komputer aby pobrać informacje
wytyczne           procedury


Dzień DzieckaProcedury zwrotu książek do biblioteki
Szkoły Podstawowej nr 4
z Oddziałami Integracyjnymi w Świnoujściu/h4>

1. Biblioteka czynna od 1.06.2020r. w godzinach 9.30 do 13.00.
2. Do szkoły w celu zwrotu książek uczniowie (ich rodzice lub opiekunowie) przychodzą w maseczkach i rękawiczkach.
3. Uczniowie (ich rodzice lub opiekunowie) informują przy wejściu do szkoły pracownika szkoły o celu przybycia. Następnie udają się pojedynczo do biblioteki, przestrzegając 2 metrowych odstępów zaznaczonych na podłodze.
4. Do biblioteki wchodzimy pojedynczo.
5. Oddawane książki dokładnie opisane (data zwrotu, imię i nazwisko czytelnika) będą podlegały 24 godzinnej kwarantannie na wydzielonych półkach.
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA  W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŚWINOUJŚCIUKliknij na ikonę aby pobrać informacje

Kliknij na komputer aby pobrać informacje
DOTYCZĄCA ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO
Kliknij na ikonę aby pobrać informacje

Kliknij na komputer aby pobrać informacje
DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEK
Kliknij na ikonę aby pobrać informacje

Kliknij na komputer aby pobrać informacje
DOTYCZĄCA REALIZACJI ZADAŃ ŚWIETLICY&

Kliknij na komputer aby pobrać informacje
DOTYCZĄCA REALIZACJI ZADAŃ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Kliknij na komputer aby pobrać informacje
DOTYCZĄCA REALIZACJI KONSULTACJI NAUCZYCIELI Z UCZNIAMI ORAZ ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH

'
Drodzy uczniowie!

          W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach, konkurs Kangur 2020 zostanie przeprowadzony drogą internetową (w godzinach popołudniowych) za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl. Konkurs poprzedzony będzie tzw. konkursem próbnym.


Kliknij na ikonę aby pobrać informacje

Kliknij na komputer aby pobrać terminarz„Spektrum autyzmu i strategie deeskalacji – praktyczny przewodnik po pozytywnych interwencjach behawioralnych dla dzieci i młodzieży"

Kliknij na ikonę aby pobrać informacje

Kliknij na komputer aby pobrać informacjeZWROT ZA OBIADY


         W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną związaną z zakażeniem koronawirusem w kraju osoby, które maja nadpłatę za obiady za miesiąc marzec proszeni są o wysłanie na adres sekretariat@zsp4.swinoujscie.pl oświadczenia

Proszę o zwrot nadpłaty za obiady mojego dziecka
................................................................................ kl ..............

na numer konta:
..............................................................................................................

Podpis rodzica/prawnego opiekuna

Zwrot będzie odbywał się wyłącznie na konta bankowe.W przypadku istotnych zmian informacje będą ukazywać się na stronie internetowej szkoły i za pomocą e-dziennika.

Agnieszka Adamczyk dyrektor SP 4
Biblioteka poleca:


         Witamy po raz kolejny naszych Czytelników. Poniżej przedstawiamy kolejne propozycje do posłuchania oraz zagadki do rozwiązania.)

W pliku przedstawiamy nowe propozycje do posłuchania.

Pozdrawiamy:
B. Piekielska i A. Graczkowska


Więcej w pliku

Kliknij na ikonę aby pobrać informacje

Kliknij na komputer aby pobrać informacjeEncyklopedia emocji
informacje od p. pedagog Moniki Kalety


Uzależnienie od komputera

Strach i lęk u dzieci

Strach i lęk

Wstyd u dzieci

Wstyd

Radość

Smutek u młodszych

Smutek

Złość
OFERTA EDUKACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021


Kliknij na ikonę aby pobrać ofertę ZSZ

Kliknij na komputer aby pobrać informacjeDrodzy uczniowie klas ósmych,

wicedyrektor ZS im. M. Rataja w Gościnie zwrócił się do nas prośbą o udostępnienie na stronie naszej szkoły materiałów promocyjnych Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie.

         Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021
Liceum Ogólnokształcące
- klasa wojskowa - Oddział Przygotowania Wojskowego,
- klasa policyjna,
- klasa straży pożarnej,
- klasa straży granicznej.
Technikum zawodowe
- technik lotniskowych służb operacyjnych.

Poniżej linki: reklamujące szkolę
http://www.zsgoscino.pl/
https://www.facebook.com/sredniak/
https://www.youtube.com/watch?v=cS7GrD2nwwo
https://www.youtube.com/watch?v=-8X8x8OIFNY/
https://www.youtube.com/watch?v=Kvin8QTfuLg/Drodzy rodzice


         Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że sytuacja, w której się znajdujemy, niestety przedłuża się. Mam nadzieję, że Państwo i Państwa dzieci macie się dobrze i chronicie się przed COVID-19 najlepiej jak potraficie.
         Jak wiecie, od kilku lat współpracujemy z Fundacją „ Motywacja i działanie” . Praca polega, między innymi, na bezpośrednim kontakcie psychologów z naszymi uczniami i rodzicami. W dzisiejszym, trudnym czasie kontakt w takiej formie jest niemożliwy. Dlatego po rozmowie z prezesem fundacji p. Karoliną Flacht, zapewniamy, że fundacja nadal w miarę możliwości będzie wspierać naszych uczniów i rodziców. Poniżej podaję kilka przydatnych linków.

Z serdecznymi pozdrowieniami
i życzeniami zdrowia:
Mariola Brzozowska pedagog


Więcej w pliku

Kliknij na ikonę aby pobrać informacje

Kliknij na komputer aby pobrać informacjeBiblioteka poleca:


         Drodzy czytelnicy mamy nadzieję, że oprócz nauki i innych obowiązków znajdujecie czas na czytanie książek. Zachęcamy:)
Przypominamy strony darmowych źródeł:

1) wolnelektury.pl
2) lektury.gov.pl
3. komiksy-christa.prov.pl

Poniżej przedstawiamy nowe propozycje do posłuchania.

Pozdrawiamy:
B. Piekielska i A. Graczkowska


Więcej w pliku

Kliknij na ikonę aby pobrać informacje

Kliknij na komputer aby pobrać informacje


Kolejne przesunięcie terminu Kangura

         W związku z wydłużeniem zawieszenia zajęć w szkołach Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny podjął decyzję o kolejnym przeniesieniu zawodów na dzień 28.05 br..

Pozdrawiam,
H. Dąbska
E-lekcje
informacje od p. pedagog Moniki Kalety


E-lekcje
WielkanocBiblioteka poleca:


         Witamy naszych Czytelników i przedstawiamy nowe propozycje do posłuchania na najbliższy tydzień. Więcej w pliku


Kliknij na ikonę aby pobrać informacje

Kliknij na komputer aby pobrać informacje


WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO
- IDĄ ŚWĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ

Taki e -maill dostaliśmy. FUNDACJA DBAM O MÓJ Z@SIĘG Szkoła Podstawowa nr 4 z O. I.Konsultuje pedagogiczne

         Na konsultacje z pedagogiem Mariolą Brzozowską proszę umawiać się przez maila pedagog_zsp4@o2.pl lub wiadomość SMS. numer kontaktowy: 602 296 015

Mariola Brzozowska
Jeżeli ktoś z Państwa chciałby się skontaktować z pedagogiem Moniką Kaletą podaję maila: kaletamonika@op.pl. Pozdrawiam.
Trudny okres dojrzewania
informacje od p. pedagog Moniki Kalety


Leki

CHARAKTERYSTYKA OKRESU MŁODZIEŃCZEGOZACHOWANIA RYZYKOWNE W OKRESIE MŁODZIEŃCZYM
informacje od p. pedagog Moniki Kalety

         Palenie tytoniu jest zachowaniem ryzykownym dla zdrowia z powodu działania obniżającego odporność i wydolność fizyczną oraz znamiennie zwiększającego ryzyko choroby niedokrwiennej serca, chorób układu oddechowego, nowotworów płuc, pęcherza moczowego, przełyku, żołądka i trzustki.
         Zauważa się coraz niższy wiek inicjacji palaczy. Z przeprowadzonych badań wśród młodzieży szkół podstawowych wynika, że po papierosy sięga 18% chłopców i 8% dziewcząt w wieku 11-15 lat.
         

więcej...Drodzy Rodzice.

         W związku z ograniczeniami w przemieszczaniu się, informujmy że listy kandydatów zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych oraz przyjętych/nieprzyjętych będą publikowane także na stronach internetowych poszczególnych placówek. Oprócz tego rodzice/opiekunowie, którzy w zgłoszeniu podali swój adres internetowy otrzymają informację drogą e-mail.

         Możliwość publikacji list na stronach internetowych placówek wprowadził Minister Edukacji Narodowej rozporządzeniem z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 530).

         Jednocześnie przypominamy, że statut zakwalifikowania/niezakwalifikowania oraz w późniejszym etapie przyjęcia/nieprzyjęcia dziecka do przedszkola lub szkoły, można sprawdzić również logując się na konto kandydata w systemie rekrutacyjnym, gdzie będą te informacje dostępne. Dodatkowo rodzic, który podał adres e-mail przy wypełnianiu wniosku o przyjęcie do placówki, dostanie powiadomienie na skrzynkę mailową o statusie zakwalifikowania/niezakwalifikowania (przyjęcia/nieprzyjęcia).

         Dodatkowych informacji udzielają pracownicy placówek.


Biblioteka poleca:


         Drodzy czytelnicy nie możemy wypożyczać Wam książek, ale mamy nadzieję, że znajdujecie chociaż trochę czasu, żeby poczytać (lub posłuchać) książki do czego zachęcamy.
         Poniżej przedstawiamy propozycję bibliotek cyfrowych i innych darmowych źródeł:
1) wolnelektury.pl
2) lektury.gov.pl
3) komiksy-christa.prv.pl
Więcej w pliku


Kliknij na ikonę aby pobrać informacje

Kliknij na komputer aby pobrać informacje


Konsultuje psychologiczne

         Wszystkich zainteresowanych informujemy, że ze względu na epidemię COVID 19 w najbliższych tygodniach konsultacje z psychologiem szkolnym - Sabiną Zabrocką-Matuszewską - odbywają się przez Skype'a, video rozmowę na messengerze/Whats Appie lub telefonicznie. Na konsultacje należy umawiać się przez wiadomość SMS. Numer kontaktowy: 662 992 262. .

Sabina Zabrocka-MatuszewskaSzanowni Rodzice,

         w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną związaną z zakażeniem koronawirusem w kraju, w dniach 12.03 – 13.03.2020r. zajęcia lekcyjne zostają odwołane. Prosimy aby uczniowie pozostali w domach. W przypadku niemożności zapewnienia opieki dzieciom, w szkole będzie czynna świetlica w godzinach od 6:30 do 16:30. Obiady będą wydawane do czwartku 12.03.20r.
       Osoby, które wykupiły obiady w miesiącu marcu ze względu na obecną sytuację, będą mogły dokonać odpisu w kwietniu.
       W dniach od poniedziałku 16.03 do środy 25.03 szkoła będzie zamknięta, nie będą odbywały się lekcje oraz nie będzie możliwości zapewnienia opieki świetlicowej.
     Nauczyciele na e-dzienniku prześlą uczniom zagadnienia do samo-dzielnego zrealizowania w okresie zamknięcia szkoły.
         W przypadku istotnych zmian informacje będą ukazywać się na stronie internetowej szkoły i za pomocą e-dziennika.

Dyrektor SP4
Agnieszka AdamczykPrzesunięcie terminu Kangura

         W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny podjął decyzję o przeniesieniu zawodów na dzień 16.04 br..

Pozdrawiam,
H. DąbskaInformacja Głównego Inspektora Sanitarnego
dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusemKliknij na komputer aby pobrać informacje

Kliknij na komputer aby pobrać informacje


zebranie

BAL KARNAWAŁOWY
„MUZYCZNY POCIĄG DOOKOŁA ŚWIATA”
06 LUTEGO 2020 r.


Kliknij na zdjęcie - a wejdziesz do galerii fotograficznej

Kliknij na aparat - a wejdziesz do galerii fotograficznej
klasy VI-VIII
Kliknij na aparat - a wejdziesz do galerii fotograficznej
klasy I-IIIkonkurs

TERMINARZ I LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH
DO ETAPU WOJEWÓDZKIEGO KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Do pobrania terminarz i lista uczniów
Kliknij na komputer aby pobrać informacje
Dentobus

         Szanowni Państwo, w związku z realizacją zadania wynikającego z Ustawy z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U z 2019 r. poz.1078) informuję, iż w styczniu, w ramach profilaktyki stomatologicznej, przyjedzie do nas na kilka dni dentobus z lekarzem stomatologiem. W związku z powyższym proszę o informację do dnia 20.12.2019 i złożenie w sekretariacie które dziecko chce skorzystać z wizyty w dentobusie oraz proszę o wypełnienie klauzuli informacyjnej i zgody W załączniku załączamy formularz zgody oraz klauzulę informacyjną

dentobus

Kliknij na komputer aby pobrać informacje                   Kliknij na komputer aby pobrać informacje

wzór zgody rodziców                  klauzula informacyjna


<

Nasza szkoła wzięła udział w akcji "Szkoła pamięta" Otrzymała podziękowania od Ministra Edukacji Narodowej


dyplom
Informacja do rodziców

          Informacja o podmiotach wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, finansowanych ze środków publicznych, występujących na terenie Miasta Świnoujście:

- Barbara Zdanowicz-Żabińska Lekarz Dentysta,
ul. Monte Cassino 13, 91 321 27 78
- IPS Kinga Olender, ul. Sosnowa 2, 603 947 744
- IPS Lilianna Izotow, ul. Dąbrowskiego 4, 602 223 431
- ISPS Dorota Zawistowicz, ul. Grunwaldzka 47, 91 322 46 10
- ISPS Wioletta Koss, ul. Dąbrowskiego 4, 602 486 330
- ISPS Nina Tromińska, ul. Dąbrowskiego 4,
607 218 640
- NZOZ „Chris Dent", ul. Małopolska 53, 91 321 54 88
- IPL Katarzyna Szablewska Stomatolog,
ul. Piastowska 60, 608 198 968
- Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świnoujściu, ul. Kapitańska 8- 8b tel. 91 324 30 87


Dyrekcja SP 4


Linki:

Mistrzostwa Świnoujścia w Pływaniu

Szkolny Konkurs Recytatorski w klasach I – III
dziennik

DZIENNIK ELEKTRONICZNYKlknij na obrazek,
a dowiesz się jak
propagujemy czytelnictwo

bibliotekaKlknij na obrazek,
a dowiesz się
jak promujemy zdrowie

Szkoła Promująca ZdrowieKliknij na obrazek, aby przeczytać bajkę o
Bajka
o Życzulku

kiermasz

Kliknij na obrazek, aby pobrać informację o programie SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

Kliknij na obrazek, CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

Projekt edukacyjny

Projekt edukacyjny

Projekt europejski

Projekt europejski


Kliknij na obrazek, Bezpieczne wakacje

Projekt edukacyjny


Klub Kubusia Puchatka

Strona znajduje się na serwerze firmy "Multimedia Polska-Południe S.A"
copyright© by Kamilla Szczucka