[Rozmiar: 72374 bajtów]
Karta rowerowa

INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA EGZAMINU NA KARTĘ ROWEROWĄ

          Kartę rowerową może uzyskać osoba, która ukończyła 10 lat.
         Zajęcia dla uczniów klas 4 przygotowujących się do ubiegania o wydanie karty rowerowej prowadzi nauczyciel techniki.
         Dzieci z klas 3 i klas 5-8 musza materiał opanować sami. Dla chętnych będzie wyznaczony termin zaliczenia egzaminu teoretycznego (MAJ}. Po zaliczeniu testów, odbędzie się egzamin praktyczny. {CZERWIEC}
         Egzamin teoretyczny dla uczniów szkół podstawowych uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca uzyskała co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania.
         Dopiero po zaliczeniu części teoretycznej można przystąpić do części praktycznej egzaminu, który dla uczniów szkół podstawowych przeprowadzany jest w miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły, umożliwiającym sprawdzenie niezbędnych umiejętności praktycznych. Wynik części praktycznej będzie uznany za pozytywny, jeżeli osoba zdająca prawidłowo wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.
         Po uzyskaniu pozytywnego egzaminu wydawana jest nieodpłatnie karta rowerowa.

Zagadnienia do testu na kartę rowerową:
- droga,
- zasady poruszania się pieszych w mieście i poza nim,
- numery alarmowe,
- obowiązkowe wyposażenie roweru,
- układy w rowerze i ich części,
- znaki drogowe poziome i pionowe,
- manewry na drodze,
- zasada prawej strony,
- kolejność przejazdu pojazdów przez skrzyżowanie.

Na stronie
brd.edu.pl w ciekawy sposób wyjaśnione są wszelkie zasady ruchu drogowego. Dostępne są także testy sprawdzające umiejętności.
Można tez poćwiczyć na brd.edu.pl/brd2/testy/testy.html oraz pzm.pl/turnieje/szkola-podstawowa-testy-brd-i-mtm


PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SP NR 4PODSTAWY PRAWNE:
1. Ustalenia w sprawie przygotowania uczniów do uzyskania karty rowerowej w szkole, podpisane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, Komendę Główną Policji – w marcu 1998 r.,
2. Ustawa Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 (z późn. zmianami).

1. Całością spraw organizacyjnych zawiązanych z uzyskaniem karty rowerowej zajmuje się szkoła we współpracy z policją.

2. Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły.

3. Warunki otrzymania karty rowerowej:
1) ukończone 10 lat,
2) zdanie egzaminu teoretycznego mającego formę testu, sprawdzającego znajomość:
a) przepisów ruchu drogowego,
b) znaków, sygnałów drogowych,
c) zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
d) pierwszej pomocy przedlekarskiej.
3) Zdanie egzaminu praktycznego obejmującego:
a) przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca na płaskim terenie,
b) jazda do przodu po prostej i łukach w kształcie ósemki,
c) jazda po wyznaczonym torze,
d) prawidłowe hamowanie i zatrzymanie pojazdu w wyznaczonych miejscach,
e) właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe,
f) przedstawienie swojego pojazdu (sprawnego technicznie, wyposażonego w niezbędne elementy), na którym zamierza jeździć.

4. Koordynatorem postępowania na kartę rowerową jest w szkole pani Agnieszka Bralczyk – nauczycielka techniki (w tym: wychowania komunikacyjnego). Do jej zadań należy:
1) przechowywanie i udostępnianie uczniom indywidualnych arkuszy zaliczeń,
2) skompletowanie wypełnionych indywidualnych arkuszy zaliczeń wraz z fotografią.
3) sporządzanie zbiorczych zestawień nazwisk uczniów, którzy spełnili warunki uzyskania karty rowerowej i przekazanie ich do sekretariatu szkoły wraz indywidualnymi arkuszami zaliczeń i fotografiami,
4) koordynowanie działań nauczycieli realizujących elementy wychowania komunikacyjnego,
5) współpraca z sekretarzem szkoły przy rozprowadzaniu gotowych dokumentów.

5. Sekretarz szkoły:
1) prowadzi rejestr wydanych kart rowerowych,
2) sporządza dokument na podstawie zbiorczego zestawienia nazwisk uczniów uprawnionych do uzyskania karty rowerowej.

6. Terminarz zaliczeń na kartę rowerową:
1) u pani Agnieszki Bralczyk [wg ust.3 pkt.2): a) – c)] – przełom marca i kwietnia,
2) u pani Sylwii Rybczyńskiej-Krzystosiak, Małgorzaty Piotrowskiej – [ ust. 3 pkt.2) d)] – marzec,
3) u pana Wojciecha Kramarza, Dariusza Wyszyńskiego [wg ust.3 pkt. 3) a) – f)] – maj, boisko szkolne.

7. Po odbiór dokumentu uprawnieni uczniowie mogą się zgłaszać w czerwcu do sekretariatu szkoły. Szczegółowa data zostanie podana przez koordynatora – panią A. Bralczyk

Warunki otrzymania karty motorowerowej - ZMIANY

Kategoria prawa jazdy AM (od stycznia 2013 roku) uprawnia do kierowania: motorowerem i czterokołowcem lekkim.
Każdy, kto przed 19 stycznia 2013 r. nie ukończył 18 lat lub nie ma dawnej karty motorowerowej, musi zdać egzamin na nową kategorię prawa jazdy AM. Jeśli tego nie zrobi, nie może jeździć motorowerem ani skuterem. Wyjątkiem pozostają osoby, które stały się pełnoletnie przed wprowadzeniem nowych przepisów.
Nowa kategoria AM uprawnia do jazdy motorowerem (dwu- lub trzykołowym), którego silnik ma pojemność nie przekraczającą 50 cm3. Jego moc nie może przy tym przekraczać 4 kW, a prędkość maksymalna pojazdu wynosić więcej niż 45 km/h. Ta sama kategoria uprawnia również do poruszania się lekkim quadem, którego masa nie przekracza 350 kg, a prędkość maksymalna 45 km/h. Do tej pory kartę motorowerową mogła otrzymać osoba w wieku od 13 do 18 lat, natomiast uzyskanie prawa jazdy kategorii AM jest możliwe dopiero przez 14-latków. Kategoria AM zastępuje kartę rowerową, ale wprowadza też drugą ważną zmianę - również osoby pełnoletnie, które 19 stycznia 2013 r. nie miały jeszcze ukończonych 18 lat i nie posiadały karty motorowerowej, muszą posiadać prawo jazdy AM, aby jeździć motorowerem. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku osób, które ukończyły 18 lat przed wejściem w życie nowych przepisów. Zachowują one przywilej jeżdżenia motorowerem bez obowiązku posiadania prawa jazdy lub karty motorowerowej.
Przyjęta w styczniu 2011 r. ustawa o kierujących pojazdami, która zacznie obowiązywać w styczniu 2013 r. likwiduje kartę motorowerową i zastępuje ją prawem jazdy kat. AM. Kartę motorowerową wydaje się na starych zasadach osobom w wieku 13 - lat do 18 stycznia 2013 r., tak uzyskany dokument obowiązuje do ukończenia przez posiadacza 18 lat, można ją wymienić na prawo jazdy kategorii AM po ukończeniu 14 lat. Prawo jazdy kategorii AM nie będzie wymagane od osób, które uzyskały 18 lat przed wejściem ustawy w życie,
Kliknij na obrazek, aby pobrać informację o programie SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

Kliknij na obrazek, CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

Projekt edukacyjny


Strona znajduje się na serwerze firmy "Multimedia Polska-Południe S.A"
copyright© by Kamilla Szczucka